BronMazars B.V.
BronMazars B.V. Sitemap Contact

Geen goedkeurende verklaring zorginstellingen?

Terug naar het overzicht

Brief NBA

De NBA dringt er in een brief aan minister Edith Schippers van VWS op aan een voorgenomen wijziging van de waardering van zorgvastgoed in te trekken. De wijziging zou volgens de beroepsorganisatie het 'getrouwe beeld' verstoren. "Wij zullen onze accountants dan moeten adviseren om in dat geval geen standaard goedkeurende verklaring af te geven."

Fundamenteel oneens

 

Het ministerie van Volksgezondheid en de accountants in de zorgsector zijn het fundamenteel oneens over de waardering van vastgoed van instellingen in de ouderen- en gehandicaptenzorg.

Nieuwe boekhoudregels voor de financiering van gebouwen veroorzaken mogelijk een golf van afwaarderingen. Met ingang van boekjaar 2011 moet voor de waardering van het zorgvastgoed worden aangesloten bij bedrijfseconomische waarderingsgrondslagen. Het ministerie wil de instellingen de kans geven deze verliezen nog even uit te stellen, maar accountants vinden dat al vanaf de jaarrekening 2011 eventuele verliezen op vastgoed moeten worden genomen.

In de gisteravond verzonden brief, ondertekend door de beide voorzitters Dirk ter Harmsel (NOvAA) en Ruud Dekkers (NIVRA), wijst de NBA er op dat de voorgenomen wijziging "in strijd is met Titel 9 BW2, specifiek het grondbeginsel voor jaarverslaggeving, verwoord in artikel 2:362 lid 1 BW: de jaarrekening dient volgens maatschappelijk verantwoorde normen een zodanig inzicht te geven dat een verantwoord oordeel over vermogen en resultaat kan worden gevormd. Dit wordt ook wel het geven van een 'getrouw beeld' genoemd".

Ze wijzen er op dat sprake is van reeds bekende verliezen bij de overgang naar het nieuwe bekostigingssysteem voor AWBZ- en GGZ-instellingen. Dit betreft vele honderden miljoenen. "Hierop hebben wij reeds gewezen in onze publieke managementletter Nieuwe bakens voor de zorg van november 2010."

De door het ministerie voorgestelde wijziging introduceert volgens de NBA "een bepaling die in strijd is met het grondbeginsel van het getrouwe beeld: de optie om voor 2011 zorgvastgoed volgens een oud systeem te waarderen en bekende verliezen als gevolg van de overgang naar het nieuwe bekostigingssysteem te negeren".

"Dit leidt er eveneens toe dat AWBZ en GGZ-instellingen verschillende methoden mogen gebruiken om hun vastgoed te waarderen, wat de vergelijkbaarheid van jaarrekeningen voor het maatschappelijke verkeer niet ten goede komt. Het zet voor de betreffende instellingen de deur open om de waarderingsproblematiek voor zich uit te schuiven en het nemen van verlies uit te stellen."

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Accountants hebben op dit punt hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, stelt de NBA. "Het maatschappelijk verkeer en de politiek zijn gebaat bij een zo helder mogelijk inzicht in de gevolgen van de overgang naar het nieuwe stelsel, ook als dit met verliezen gepaard gaat."

Indien de minister de voorgenomen wijziging doorvoert heeft dit tot gevolg dat zorginstellingen die gebruik maken van de optie voor 2011 in strijd handelen met Titel 9 BW2 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

"Wij zullen onze accountants dan moeten adviseren om in dat geval geen standaard goedkeurende verklaring af te geven, maar om zich te beraden op een ander type verklaring", schrijven Dekkers en Ter Harmsel. "Wij vertrouwen er op dat het niet zover hoeft te komen en dringen er daarom bij u op aan om de door uw ministerie opgestelde voorgenomen wijziging niet door te voeren." 

Terug naar het overzicht
© 2020 BronMazars B.V.